Downloads Welkom Leefsfeer Contact Downloads Onze shop Links Startpagina Contact Links

DISCLAIMER: Alle hier genoemde diensten of producten, vervangen de reguliere medische zorgen niet. Ze bieden hieraan complementaire ondersteuning. Bij ernstige en acute  symptomen is het aangewezen uw huisarts of medische specialist te bezoeken. Enkel zij zijn gemachtigd een medische diagnose te stellen.


Preventie op energetisch vlak voorkomt veel fysiek,  emotioneel, mentaal  en zelfs materieel ongemak !’


Leefsfeer Shop

Elektrosmog & Symptomen

Helaas heeft de natuur ons geen zintuigen gegeven om dit meteen waar te nemen. De aanwezige elektromagnetische straling wordt gemeten met speciale apparatuur. De biologische effecten kunnen met o.a. meridiaanmeting nagegaan worden. Met ‘meten is weten’ kunnen de juiste maatregelen worden genomen.

Alle soorten belastingen op het lichaam dienen door het lichaam te worden verwerkt en geneutraliseerd. Dat doet het immuunsysteem tijdens de herstelperiode, onze slaap. De laatste jaren echter krijgt het lichaam steeds minder de gelegenheid om dit goed op te vangen. Ook tijdens de slaap wordt het lichaam van buiten belast door invloeden van elektromagnetische velden en straling. Onvoldoende herstel uit zich via slaapstoornissen met vermoeidheid als gevolg. Klachten die in een eerder stadium werden beoordeeld als ‘tussen de oren’ kunnen daarna evolueren tot chronische ziektes.

De stralingstoename in stedelijk gebied is exponentieel ! Geëxtrapoleerd naar 2015 mogen wij ons verwachten aan een sterke toename van het aantal electrogevoelige personen in onze samenleving met enorme economische schade tot gevolg. Die straling kan even gevaarlijk zijn als radioactiviteit en DNA-breuken en kanker veroorzaken.

De huidige geneeskunde is niet aangepast aan de gezondheidsproblemen die tengevolge nieuwe technologieën ontstaan. Inzichten vanuit de moderne celbiologie en Quantumfysika tonen evenwel aan dat naast de bio-chemische huishouding in het lichaam, ook een ‘elektromagnetische laag’  aanwezig is die sturing geeft aan alle biologische processen. Lees hier meer over de wetenschappelijke achtergrond (enkel op aanvraag).

Het nefaste gevolg van elektromagnetische velden (EMF) op onze waterhuishouding - met inbegrip van AL onze cellen ! - vindt u hier  verklaard.

De meest voorkomende symptomen tengevolge ‘elektro-stress’-belastingen zijn


Vervolgens treden meer specifieke chronische symptomen op

 
Elektrosensibele mensen blijken vaak ook de symptomen te hebben die bekend zijn van ziekten als MCS (Multiple Chemical Sensibility), CVS (Chronisch Vermoeidheids Syndroom, M.E.), Fibromyalgie en MS. Dit geldt ook vice versa. Moderne ziektes zijn dan ook meestal "multisysteemziekten".

Het is noodzakelijk de achterliggende factoren van de klachten te achterhalen en te verwijderen. Zolang deze factoren niet herkend zijn, blijven alternatieve én reguliere geneeswijzen (tijdelijke) symptoombestrijding.


Meten = weten, Gissen = missen

De metingen van de aanwezige elektromagnetische velden en straling met speciale apparatuur, worden vergeleken met de richtwaardes uit de SBM2008. De ‘vervuilers’ worden getraceerd  en zo mogelijk verwijderd, uitgeschakeld, gemodifieerd, gefilterd, verplaatst of afgeschermd. Daarnaast is aanvullende harmonisatie of neutralisatie van de scalaire effecten bijzonder aangewezen.

Waarom onze EAV-meridiaanmeting (i-Health Systems) uitmuntend geschikt is om de EMF-invloeden op de bio-energetische huishouding na te gaan, leest u van de hand van Dr. Med. Manfred Doepp, Nucleair en Energetisch arts, oprichter van ‘Deutschen Gesellschaft für Energetische und Informationsmedizin’. Daaruit blijkt hoe vooral onze bio-energetische besturing - onze ‘software’ - onmiddellijk verstoord raakt en op termijn verziekt wordt door EMF’s. Op dezelfde wijze kan aangetoond worden of ‘harmonisatie-apparatuur’ het gewenst en onmiddellijk bio-energetisch effect hebben, een absolute eis voor werking.

Het Bioinitiative Reportvan 2007 - 600 blz epidemiologische, multidisciplinaire en zeer grondig studies op mensen  - bevestigt met de conclusie van bekende experts uit de oncologie, neurowetenschappers, European Environment Agency Program, de European Biomagnetic Society, institute of Environmental Health, dat het bewijs zeker is geleverd dat er wel degelijk gezondheidseffecten zijn, allergische reacties, ontstekingsreacties, veranderingen in het immunsysteem en veranderingen in het DNA. De effecten van blootstelling en bestraling zijn cumuleerbaar ! Het Europese Milieuagentschap (EMA):

‘Er zijn in het verleden genoeg voorbeelden waarin men gefaald heeft voorzorgsmaatregelen te nemen, met ernstige onomkeerbare schade als gevolg. Een tweede asbest- of tabakverhaal dient zich anders aan.’

Toepassen van het voorzorgsprincipe om meer schade te beperken want  schadelijke effecten zijn cumulatief !Figuur boven/links: veelvoorkomende symptomen in relatie met de afstand tot de bron ‘GSM-Basisstation)


Figuur boven/rechts: exponentiële toename stralingsniveau’s


Figuur hiernaast: vereenvoudigde voorstelling ontstaan gezondheidsschade tgv. E.M.-Straling


Een grotere weergave vindt u hier (.pdf)


Wetenschappelijke bewijzen

Naast het hierboven aangehaalde ‘Bioinitiative Report’ was de meest opzienbarende actie, het ‘Freiburger Appell’ uit 2002. Een duizend duitse artsen uitten hun grote bezorgdheid over de toegenomen zware en chronische aandoeningen van medemensen in relatie tot hoog frequente magnetische gepulste straling. Enkele andere besluiten:

Prof. Dr. Adlkofer in 2007 concludeert op basis van de Europese ‘Reflex-studie’ (samenvatting) en de wereldwijd kritische beschouwingen op de tekortkomingen van de ‘Interphone-studie’: "DNA-breuken ontstaan bij 1/40 van de aanbevolen stralingsnorm. Dit toont aan dat UMTS (3G) tien keer schadelijker is dan 2G (m.b.t. straling van zendantennes)... Er is geen twijfel: UMTS/3G is veel gevaarlijker dan 2G." En... de nog ‘bio-aggressievere’ 4G technologie is reeds op komst !


Het ‘ATHEM-Rapport’ in opdracht van de leidende Oostenrijkse verzekeraar AUVA (2009), spreekt van onweerlegbare biologische effecten en bevestigt daarmee de reeds lang bekende gezondheidsrisico's van draadloze technologie.

Er zijn inmiddels honderden onafhankelijke studies en rapporten. Een laatste voorbeeld is de ‘Naila-Studie’, hierbij in verkorte vorm.

Over dit alles is beperk in het  nederlands beschikbaar. Toch nog enkele voorbeelden ...

Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de afd. Kinderhemato-oncologie van het UZ Leuven en buitengewoon hoogleraar aan de KUL: "Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de electromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn."

Dr. Jean Pilette heeft het onderwerp ook grondig bestudeerd in zijn dagelijkse praktijk als geneesheer. Zijn rapport.

Universiteit Wageningen over wat openbare Wifi-accesspoints met bomen aanricht . Dat geldt natuurlijk ook voor planten inclusief onze plantaardige voeding. Andere studies tonen dit tevens aan voor elke vorm van ‘manmade’ EMF’s.

Er worden regelmatig nieuwe studies gepubliceerd. Opvallend daarbij is dat deze door de industrie gesubsidieerd, nooit gezondheidsschade vaststellen. Enkel de minder talrijke onafhankelijke studies komen tot totaal andere vaststellingen... De ‘goede verstaander’ heeft daarbij ongetwijfeld géén tekening nodig.2011 - Kleine Europese doorbaak !


Op 31 mei 2011 heeft het IARC (International Agency on the Research of Cancer), een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, bekend gemaakt dat zij hoogfrequente elektromagnetische velden als mogelijk kankerverwekkend klasseert (Class 2B).  Zij doet dat onder meer naar aanleiding van de onrustbarende toename van hersenkanker (in 2008 werden er wereldwijd 237.913 nieuwe gevallen geregistreerd van hersentumoren).


Op 2 juni 2011 besluit de Raad van Europa: “Gsm-straling is gevaarlijk"

De Raad vraagt dat de overheden ‘het voorzorgsprincipe’ in acht zouden nemen. Er zijn al veel schadelijke effecten bij waarden van elektromagnetische velden die ruim onder de wettelijk toegelaten grenswaarden liggen.

De nieuwe resolutie stelt dat de huidige officiële stralingsnormen van het ICNIRP (International Commission Non-Ionising Radiation Protection) NIET langer de minste wetenschappelijke waarde hebben ! De basis van de huidige grenswaarden is niet wetenschappelijk onderzocht, maar louter gebaseerd op de wensen van de industrie. En daar is véél geld mee gemoeid ... Met andere woorden, we zijn al die jaren belogen !

Verzekeraars melden dat het risico NIET verzekerbaar zal blijven of zelfs niet meer is. Lloyds of London:

The danger with EMF is that, like asbestos, the exposure insurers face is underestimated and could grow exponentially and be with us for many years.”


E-smog

Aktueel standpunt van de overheden

Enkele illustraties uit een kluwen van wisselende informaties…


In verband met  telecom…


            Na de uitzending baseert Minister van Telecom Vincent Van Quickenborne  zich op dit volksvermakelijk programma, om het onschadelijk karakter van méér straling te onderlijnen. Staaltje van ‘brood en spelen’ ?Met betrekking tot hoogspanningslijnen…

** Nog even meegeven dat de door industrie en financieel belanghebbenden gehanteerde ‘officiële’ studies, zelden of nooit biologische effecten vermelden. Vandaar ‘er is geen vuiltje aan de lucht’…

Mail: info@thevitalitycoach.be

€ 199 incl. BTW 21%


Esmog Downloads